Vnitřní oznamovací systém

 
Gymnázium Jiřího Wolkera, Kollárova 3, Prostějov je povinen umožnit osobám
bezpečně podat oznámení o porušení práva Unie a následně jim zajistit ochranu
před případným odvetným opatřením ze strany zaměstnavatelů či jiných subjektů, a
to na základě směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23.
října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“)
s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně
oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice
EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

K oznámení má přístup pouze tzv. příslušná osoba, která je odpovědná za přijímání
oznámení a informování oznamovatelů o průběhu a výsledcích posouzení
důvodnosti oznámení.
Příslušná osoba: JUDr. Petr Přikryl
Oznámení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:
a) písemně v listinné podobě prostřednictvím poštovních služeb doporučeným
dopisem, nebo dopisem s doručenkou, na adresu příslušné osoby JUDr. Petr Přikryl,
Poděbradovo nám. 8a, 796 01 Prostějov
b) písemně elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou
adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba: akprikryl@gjwprostejov.cz
c) ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si
domluví místo a termín.
d) ústně telefonicky, na telefon č. 582 342 949.
{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
https://www.gjwprostejov.cz/
https://www.gjwprostejov.cz/vnitrni-oznamovaci-system
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému