Odborná práce v 6. a 7. /2. a 3. ročníku

Změna pro studenty současných septim a 3. ročníků:

Vedení GJW rozhodlo ve věci Odborné práce následovně: vzhledem k nepříznivým podmínkám pro vypracování Odborné práce v souladu se stanovenými požadavky bude odevzdání práce pouze dobrovolné.

Neboli Odbornou práci má student možnost odevzdat a být hodnocen známkou C(10) za průběžnou činnost v prvním pololetí letošního školního roku. Hodnocen známkou C(10) ve druhém pololetí letošního školního roku může být student tehdy, jestliže předloží hotovou práci podle požadavků v písemné podobě a také ji obhájí ústně = vystoupí s ústní prezentací, jak stanovují kritéria.

Pro současné třídy septima A, septima B a 3.A se tímto ruší povinnost práci odevzdat písemně a pak ji obhájit ústně. Odevzdání Odborné práce písemně a její následná ústní obhajoba jsou dobrovolné.

 V Prostějově 10. 11. 2020

Mgr. Petra Přibylová, školní garant Odborné práce

Posun harmonogramu odborné práce pro současné sexty a 2. ročník

Studenti současných sext a 2.A nebudou za průběžnou činnost na odborné práci hodnoceni desetibodovou známkou v tomto pololetí, ale až v I. pololetí septimy/3. ročníku. Hotovou práci studenti odevzdají na konci dubna ve II. pololetí septimy/3. ročníku, kdy budou opět hodnoceni desetibodovou známkou. Zpracování odborné práce v souladu se stanovenými formálními i obsahovými požadavky zůstává podmínkou postupu do 4. ročníku studia.

Manuál pro tvorbu odborné práce

Povinnou odbornou práci nezpracovávají studenti talentového sportovního oboru. 

Studenti oborů English for the Future a všeobecného gymnázia si samostatně zvolí oblast svého zájmu a následně se nakontaktují na vyučujícího, který jim pomůže vymezit nosné téma. Učitel/vedoucí práce studenta dále povede a také mu doporučí externího odborného konzultanta. Je možné využít studentských stáží Akademie věd ČR v rámci projektu Otevřená věda

Studenti si budou téma práce zadávat v únoru 2. ročníku, ve 2. pololetí 2. ročníku budou hodnoceni desetibodovou známkou za průběžnou činnost, ve 3. ročníku odevzdají před začátkem vánočních prázdnin práci v písemné podobě, v lednu budou práce zhodnoceny, v únoru si studenti vytvoří prezentaci podle předepsaných požadavků a v březnu proběhnou ústní obhajoby všech odborných prací před komisí. 

Práce, které nebudou splňovat předepsané formální požadavky, budou hodnoceny N a vráceny k přepracování. 

Podmínkou pro postup do 4. ročníku studia je odevzdání práce v písemné podobě podle požadavků formálně v pořádku (tedy i bez pravopisných chyb) a také vytvoření prezentace a ústní obhajoba práce před komisí opět v souladu s předepsanými požadavky. 

Odborné práce budou psát studenti výhradně česky. 

Soupis zadaných témat a příslušných vedoucích prací odevzdají třídy prostřednictvím třídních učitelů školnímu koordinátorovi odborných prací k poslednímu únorovému dni 2. ročníku studia.